Co xuống thang cáp

1.00 VND
Co xuống thang cáp 3 lỗ nối

Co xuống thang cáp dùng để kết nối các đoạn thang cáp sao cho phù hợp với đường điện công trình. Các dạng co xuống thang cáp bao gồm:

  1. Co xuống 2 lỗ nối 2 đầu:

Co xuống thang cáp 2 lỗ nối

2. Co xuống 4 lỗ nối 2 đầu

Co xuống thang cáp 4 lỗ nối

3. Co xuống thang cáp 3 lỗ nối 2 đầu:

Co xuống thang cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *