Co xuống khay cáp

1.00 VND
Co xuống khay cáp 3 lỗ nối

Co xuống khay cáp là 1 trong những khớp nối, sử dụng trong trường hợp kết nối 2 đoạn khay cáp vuông góc với nhau, 1 trong 2 đoạn hướng xuống dưới.

Co xuống khay cáp có các loại sau:

1. Co xuống khay cáp loại 2 lỗ nối

Co xuống khay cáp 2 lỗ nối

2. Co xuống khay cáp loại 4 lỗ nối

Co xuống khay cáp 4 lỗ nối

3. Co xuống khay cáp loại 3 lỗ nối

Co xuống khay cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *