Co ngang khay cáp

1.00 VND
Co ngang khay cáp 3 lỗ nối

Co ngang khay cáp sử dụng trong các trường hợp nối góc, làm hoàn chỉnh giá đỡ khay cáp cho hệ thống đường điện ở công trình tòa nhà lớn.

Co ngang khay cáp có các loại lỗ nối sau:

1. Co ngang khay cáp loại 2 lỗ nối:

Co ngang khay cáp 2 lỗ nối

2. Co ngang khay cáp loại 4 lỗ nối

Co ngang khay cáp 4 lỗ nối

3. Co ngang khay cáp loại 3 lỗ nối

Co ngang khay cáp 3 lỗ nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *